Tweede noodpakket corona bekend!

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe NOW-regeling?

Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden tot en met september. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0?

Omzetverlies blijft 20%

Bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% kunnen via de NOW 2.0, die nu geldt voor de maanden juni tot en met september, nog steeds een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. De maximale vergoeding blijft 90%, net als in de NOW 1.0, en is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

Ontslagboete 5%

Een belangrijke wijziging is dat onder de NOW 2.0 een ontslagboete van 5% wordt ingevoerd over het totale bedrag aan NOW-subsidie. Deze ontslagboete kan worden opgelegd als er bij ontslag van 20 werknemers of meer geen akkoord met bijvoorbeeld de vakbonden wordt bereikt en wanneer, als geen akkoord bereikt is, daarna geen aanvraag voor mediation bij de Stichting van de Arbeid wordt gedaan.Geen loonsubsidie?Wat van toepassing is in de NOW 1.0 en gehandhaafd blijft in de NOW 2.0, is dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor deze werknemers geen loonsubsidie wordt ontvangen. De extra korting op de subsidie van 50% die onder de NOW 1.0 wordt toegepast, wordt in de NOW 2.0 echter geschrapt.

Geen dividend

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW 2.0, mogen in 2020 geen dividend uitkeren, geen bonussen uitdelen aan bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt alleen voor bedrijven waarvoor bij gebruik van de NOW-regeling een accountantsverklaring vereist is. Later wordt bekend gemaakt wanneer dit het geval is.

Opslag verhoogd in NOW 2.0

Voor het berekenen van de tegemoetkoming werd in de NOW 1.0 uitgegaan van de loonsom met daar bovenop een opslag van 30%. In de nieuwe regeling NOW 2.0 wordt deze opslag verhoogd naar 40% om zo een betere dekking van de overige kosten te krijgen zoals bijvoorbeeld vakantiegeld en pensioenpremies. Met de hogere opslag wil het kabinet ook compensatie bieden voor andere kosten.

Handreiking seizoenbedrijven

De NOW 1.0 is met terugwerkende kracht voorts uitgebreid met een gewijzigde berekeningswijze van de loonsom voor seizoenbedrijven. Hierbij wordt niet uitgegaan van de loonsom in januari ter bepaling van de tegemoetkoming in de loonkosten, maar van de loonsom van maart tot en met mei. De aangepaste berekeningswijze wordt automatisch toegepast indien dit voor een werkgever voordeliger uitpakt.

Subsidies verminderen tegemoetkoming NOW

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming op basis van de verminderde omzet. Daarbij is van belang dat eventueel verkregen subsidies in het kader van de coronacrisis, bijvoorbeeld van de TOGS of de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, meetellen als omzet en dus de NOW-subsidie verminderen.

Scholing bij NOW 2.0

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers via het crisispakket ‘NL leert door’ kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Het kabinet maakt hiervoor € 50 miljoen extra vrij. Let wel, de regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

De belangrijkste maatregelen in dit tweede steunpakket zijn de volgende:

 

Wat houdt de 2e NOW-regeling in?

 1. De 2e NOW regeling moet men indienen vanaf  6 juli 2020 en voor 7 september 2020.
 2. De referentiemaand wordt aangepast naar maart 2020 (in plaats van januari 2020).
 3. Voor seizoensbedrijven die in maart 2020 een hogere loonsom hebben dan in januari 2020 geldt een speciale regeling. Het loon wordt gerelateerd aan het loon in maart 2020 (in plaats van januari 2020).
 4. Een werkgever die geen loonkosten in januari 2020 heeft en wel loonkosten in maart 2020 komt ook voor de (eerste) NOW regeling in aanmerking.
 5. De opslag voor de NOW-regeling is 40% (in plaats van 30%).
 6. Bij een NOW-aanvraag kunnen naam (en de verleende voorschotten) van de aanvrager openbaar worden gemaakt op de site van UWV.
 7. Bij overname van een bedrijf geldt een bijzondere regeling.
 8. Bedrijven die voor 1 februari 2020 zijn gestart kunnen gebruik maken van de NOW- regeling.
 9. Er is een Accountantsverklaring verplicht als de NOW subsidie € 125.000 of meer heeft bedragen (voorschot € 100.000).
 10. Aanvragen voor eerste NOW regeling moeten voor 5 juni 2020 zijn ingediend.
 11. Heeft een werkgever in januari 2020 een dertiende maand uitgekeerd, dan geldt deze niet voor de uiteindelijke loonsom.
 12. Bij gebruikmaking van de 2e NOW-regeling mogen er in 2020 geen bonussen, dividenden worden uitgekeerd en/of aandelen worden ingekocht. Dit geldt enkel voor bonussen/ dividenden aan de directie of het bestuur. Reguliere bonussen aan werknemers zijn wel toegestaan.
 13. Werkgever moet bij gebruikmaking van de 2e NOW-regeling werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Voor de scholingskosten komt in juli 2020 een subsidie.
 14. Er wordt geen boete opgelegd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bij ontslag van meer dan 20 werknemers om bedrijfseconomische redenen is overleg met de vakbond verplicht. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen in de periode 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020.

TOZO 2.0 regeling

 1. De TOZO regeling wordt verlengd met 3 maanden en kan worden aangevraagd vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 aanvragen.
 2. Voor  TOZO 2.0 zal een partner inkomenstoets gelden. Het inkomen van de partner wordt derhalve meegenomen bij de beoordeling.  Bij inkomen boven het sociale minimum is er geen recht op een uitkering.

2e TOGS regeling

 1. Deze regeling wordt verhoogd (er gold een vergoeding van € 4.000. De voorwaarden zijn nog niet bekend.
 2. Voor een aantal sectoren wordt het bedrag van deze regeling voor de komende 4 maanden (vanaf juni 2020) verhoogd tot € 50.000 belastingvrij, dit is een totaalbedrag voor de komende 3 maanden. Hierbij is de hoogte afhankelijk van de omzetderving, vaste lasten en de omvang van het bedrijf.
 3. Om voor de regeling in aanmerking te komen mag werkgever maximaal 250 werknemers in dienstbetrekking hebben.
 4. De werkgever moet een omzetverlies hebben van tenminste 30% .

Belastingmaatregelen

 1. Uitstel van betaling wordt verlengd tot 1 oktober 2020, deze regeling ziet op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Er worden geen boetes opgelegd.
 2. Als het uitstel langer dan 3 maanden duurt moet je verklaren dat er geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd over 2020 en ook geen aandelen worden ingekocht
 3. Ook de overige maatregelen worden verlengd tot 1 oktober 2020 (zoals BTW vrijstelling, urencriterium en pauze hypotheekverplichting aflossen).
 4. Er geldt een versoepeling van het urencriterium.
 5. Er wordt  uitstel verleend voor BPM vanaf 1 juni 2020 bij auto die in mei 2020 op naam is gezet.
 6. De opschorting van betaling van rente en aflossingen van de hypotheek blijft tot 1 september 2020 in stand.

Kredietverruimingsregelingen

De Kredietverruimingsregelingen lopen voor de BMKB, COL, GO, KKC en SEED regelingen.